Kleurenbalk afbeelding
Header afbeelding
Nieuwe reader

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden en eigen verantwoordelijkheid gebruiker

  1. De digitale leermiddelen die ThiemeMeulenhoff aan gebruiker ter beschikking stelt, zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermde werken (waaronder maar niet beperkt tot: auteursrechten, naburige rechten, databankrechten). De intellectuele eigendomsrechten op de digitale leermiddelen berusten bij ThiemeMeulenhoff of haar toeleveranciers.

  2. Zonder toestemming van ThiemeMeulenhoff is het niet toegestaan de digitale leermiddelen openbaar te maken of te verveelvoudigen, al dan niet in bewerkte vorm, tenzij dit gebeurt voor het doel waarvoor en de voorwaarden waaronder de digitale leermiddelen ter beschikking zijn gesteld.

  3. Met de digitale leermiddelen die wij aan gebruiker ter beschikking stellen wordt - in de versie zoals wij die bij het ter beschikking stellen daadwerkelijk beschikbaar maken:
   a. geen inbreuk gemaakt op rechten van derden.
   b. voldaan aan de formele overheidseisen betreffende -indien van toepassing- eindtermen / eindexameneisen /referentieniveaus, etc.
   Een van een leverdatum voorziene versie van de ter beschikking gestelde digitale leermiddelen wordt met het oog op eventueel te leveren bewijs gearchiveerd.

  4. In het geval gebruiker onverhoopt wel door derden wordt aangesproken op inbreuk op hun rechten door het gebruik van de oorspronkelijk ter beschikking gestelde (versie van de) digitale leermiddelen, kan gebruiker zich tot ThiemeMeulenhoff wenden. Wij zullen dan de aanspraak voor gebruiker op onze kosten afwikkelen op voorwaarde dat gebruiker ons onmiddellijk over zo'n aanspraak informeert, ons alle benodigde informatie over de aanspraak ter beschikking stelt en de afwikkeling daarvan geheel aan ons over laat. Onze aansprakelijkheid op dit punt is beperkt tot de in dit onderdeel beschreven vrijwaring.

  5. De digitale leermiddelen functioneren met in begrip van de aangeboden content indien en voor zover de technische omgeving is ingericht conform technische randvoorwaarden van de licentieovereenkomst.

  6. Om de digitale leermiddelen optimaal te kunnen inzetten bij het onderwijs en toe te kunnen snijden op de specifieke leeromgeving van gebruiker, geven wij - in afwijking van punt 2 - gebruikers de mogelijkheid om in de digitale leermiddelen eigen teksten of illustratiemateriaal (tekst, software, beeld, film en geluid) in te voegen (hierna tezamen: Materiaal).
   a. Het risico voor het gebruik van de digitale leermiddelen
    met het ingevoegde Materiaal berust geheel bij gebruiker. Gebruiker moet erop toezien dat hij het recht heeft het ingevoegde Materiaal te kunnen gebruiken (openbaar te maken of te verveelvoudigen) en dat met het ingevoegde Materiaal geen inbreuk op rechten van derden wordt gemaakt.
   b. Verder is gebruiker er zelf voor verantwoordelijk dat de aangepaste digitale leermiddelen
    met het ingevoegde Materiaal voldoen aan de formele overheidseisen betreffende -indien van toepassing- eindtermen / eindexameneisen /referentieniveaus, etc.

  7. ThiemeMeulenhoff aanvaardt geen enkele directe of indirecte aanspraak van derden betreffende de digitale leermiddelen met het door gebruiker ingevoegde Materiaal indien en voor zover die aanspraak betrekking heeft op het ingevoegde Materiaal.

  8. Het invoegen van Materiaal kan gevolgen hebben voor de (non) performance van de digitale leermiddelen indien het Materiaal niet in overeenstemming is met de technische randvoorwaarden van de licentieovereenkomst. Voor dergelijke (non)performance is ThiemeMeulenhoff niet verantwoordelijk en zij aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

  9. Het is gebruiker - in aanvulling op punt 2 - niet toegestaan de door hem met Materiaal bewerkte digitale leermiddelen al dan niet tegen vergoeding op wat voor wijze dan ook ter beschikking te stellen aan derden buiten de onderwijsinstelling waaraan de licentie is verstrekt en waaraan gebruiker is verbonden.